Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆԱԿՆՈՋ ՅՈՐԺԱՄ ԱՅՐՆ ՎԱԽՃԱՆԻ ԱՆԶԱՒԱԿ:

122. «Իսկ թէ պատահի առննմեռանիլ ի տան հօր իւրոյ կամ բաժանեալ ի հօրէ, արասցէ իւրոց ստացուածոց խօսս որպէս եւ կամի. բայցզկնոջն բերեալն դարձուսցէ, որպէս վերոյ գրեցաւ: Եւզոր վասն երեսաց տեսոյ ետ նմա, նոյն կնոջն լիցի այն, եւ մանաւանդ թէ գրով եւ վկայիւք տուեալ իցէ, զի այնէ գին անձին նորա: Իսկ զկերակուրն ըստ ոգւոցբաժանեսցեն յամենայն տանց բաժին ի մահու եւ իկենաց: ե