Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ե.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ, ՈՐՔ ԱՆԿԱՐ ԳՈՆ ԼՈՒԾԱՆԵԼ ԶԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆՆ:

5. «Յարմարումն առն եւ կնոջըստ պատշաճ ի ցուցեալ է ժամանակաւ երէց լինել առնեւ կրսեր կնոջն, որպէս ի ստեղծմանն ցուցաւնախաստեղծիցն, զի ամենայնիւ իշխան լիցի այրն իվերայ կնոջն որպէս յայլսն, նմանապէս եւյամուսնանալն: Եւ եթէ պատահի ամուսնութեամբ ոչտիրել կնոջ առնն, ըստ հրամանի կանոնաց թէ կա'մ լիցիկնոջն ի միասին զժամանակն կայցեն. եւ եթէ ոչ -դատաստան լիցի բաժանմանն: Զամենայն զկնոջն զինչսզբերեալն ի տուն առն` տացէ ի ձեռն կնոջն եւ արձակիցէլինել առն այլում. եւ զի թէպէտ ոչ ըստ կանոնացառաջնոցն է, այլ ըստ վերջնոցն, այնպէս թողացաւ: Բայցմի' լիցի յաղագս այսորիկ տուգանք առն, զի ակամայ էախտն: Եւ ամենայնն տացի ի կինն բաց ի հանդերձիցն զորարարաւն երկուցն ի հարսանիսն: Եւ եթէ անասունբերեալ իցէ կինն, զգլուխն տացէ եւ զաճ ն յերկուսնբաժանիցեն յաղագս աշխատելոյ ի պահելն: Եւ ծախք եւմիմեանց ազգականաց ընծայք մի' յիշեսցի, եւ ոչ ծախքհարսանեացն: Զայդոսիկ իրաւունս հաճ ոյս վարկաքդատաստանի, զի որպէս ոչ տիրէ ամուսնութեամբ կնոջն, մի' լիցի իշխան ընչից նորա: Սակայն հաւանութեամբ եւըստ կամաց առնն լիցի առն այլում, եւ այրն կին առցէայրի ամուսնացեալե: