Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԺՇԿԱՑ:

119. «Բազումք ի բժշկացբազում վնասս գործեն դեղօք կա'մ ի փորձել զդեղսյայլս, եւ կամ չարակամութեամբ սպանանեն դեղօք, եւկա'մ վասն անգիտութեան զվնասակարսն տան ի դեղոց, կա'մ անվարժ գոլով` զցաւսն ոչ գիտեն ճ անաչել եւյաղագս այնորիկ մահ գործեն հիւանդաց, կա'մ հեղգանանյաղագս ըստ կամաց զվարձն ոչ տալոյ եւ այնպէսվնասեն, կա'մ նախանձելով ընդ աշակերտս ոչ ուղիղուսուցանեն եւ նոքա անգիտանալով բազում արարինվնաս, եւ թէ այլ ինչ ախտս ցաւոց մուծին` եթէ'ինքեանք, եթէ' աշակերտօքն, - զայսոսիկ զամենեսեանկամաւորս գիտեմք: Իսկ ակամայք - զոր ի հիւանդինտեսողացն հեղգութենէ լիցի վնասն կամ ի հիւանդին, կամ զի ըստ հրամանի նորա զհիւանդն ոչ դարմանեցին, կա'մ ի մեծ ինչ հարկէ ոչ եղեւ հնար գալ բժշկի առհիւանդն եւ յաղագս այնորիկ մահ եղեւ, կամգիտութեամբ դեղ տուեալ կենաց` մահու եղեւ պատճ առք: Սոյնպէս հատանելն եւ խարելն այդոքիւք դատիցին: Արդ`կամաւորացն արեան լիցի դատաստան եթէ յայտ վնասնգայցէ, ապա թէ խոստովանութեամբ ծանիցի կամաւորիապաշխարութիւն լիցի: Իսկ ակամային յերկաքանչիւրսնլիցի: Իսկ ի ակամաւորէ եւ յակամայէ եղեալ վնասն` մի'լիցի անպարտ յերկաքանչիւրսնե: