Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲՆԱՒԻՑ ԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆԱՑ ԽԱՐԴԱԽՈՂԱՑ:

124. «Արուեստաւորք ամենայնըստ որում եւ իցեն արուեստի, եթէ' հատուածովգործիցեն եւ եթէ' վարձով, յորժամ ոչ ըստ հաճ ոյիցտեառն գործիցեն, այլ եւ զնիւթն ապականիցեն, դատաստանաւ է ըստ հաճ ոյից նոցա առնել դարձեալ, կամզապականեալն ի գնոյն ըստ արժանւոյն լնուլ եւ ապալիով հասանել վարձու: Ապա թէ ոչ - պակասեալ ի վարձէըստ արժանւոյն որպէս տեսանեն դատաւորք արասցեն: Իսկ գող գտեալ` ըստ օրինացն հատուսցեն եւզկորուսեալն վճ արեսցեն: Իսկ զվնասեալն ի ցեցէ կամի մկանէ, թէ այնպիսի պատահի նիւթ, վասնբազմաժամանակեայ առ ինքեանս պահելոյն, եւ կամ այլինչ որ վնասիցի, հատուսցեն դատաստանաւ, զի ի գործելեւ ոչ յապականել ետուն: Այլ ի նոցանէ եթէ գողասցինեւ զինքեանց եւս` եւ հաւատարմասցին, անպարտ լիցին. ապա թէ զի գործ առեալն միայն եւ յամրագոյն տեղւոջէառեալ իցէ, ընդ կիսոյ վճ ար լիցի. իսկյանզգուշութեան տեղի զեդեալն լիով հատուսցեն: Իսկյաւարի երթելոցն անպարտք լիցին: Այլ զգրաւ եդեալնեւ զկորուսեալն վճ արիցեն: Իսկ զհրով այրեալն իհասարակաց թշնամեաց մի' հատուսցեն. այլ վասնինքեանց եղեալ` հատուսցի. Զայդ այդպէս դատեսցենե: