Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԱՒԱՌԻ ԵՐԻՑԱՆՑ:

62. Գաւառի երիցունք ի քաղաքիեկեղեցւոջ, իբրեւ անդ իցէ եպիսկոպոս կամ երէցքաղաքին, չէ' պատշաճ նոցա պատարագս մատուցանել կամհաց յագապի տալ եւ ո'չ բաժանել յեկեղեցւոջն: Ապա թէնոքա հրամայիցեն եւ կոչիցի - յագապի տացէ. այլ շահնզինչ եւ իցէ ի նմին յեկեղեցւոջն պահեսցի:

«Զի թէ արք քաղաքի պատիւունին, ո'րչափ առաւել եպիսկոպոս եւ քահանայ, այլ թէնոքա այլուրեք բաւականեալք իցեն եւ կամ անդ են եւանպարապք, եւ կոչին, հրամանաւ նոցա արասցեն. եւ շահնեկեղեցւոջն լինել իրաւամբք էե: