Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ճ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՆԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ:

100. «Կա'մ եղեւ ինձ եւ յաղագսայսոցիկ սակաւ ինչ գրել, զի ոչ փոքր ինչհակառակութիւն ի մեր իսկ լինի յաշխարհս յաղագսայսոցիկ աշխարհական քահանայից եւ վանաց: Սակայնընդ միտ ածի եւ յաղագս կանոնաց մեծին Սահակայ` թէորքան գեղեցիկ եւ ըստ կարգի բաժանէ զվանաց եւզեկեղեցւոյ որ յաշխարհի զհասս եւ զտօնս, եւ այժմշփօթեալ եւ ապականեալ է այն ամենայն: Վասն այսորիկլռեցաք յայսոցիկ դատաստանաց, զի թէ ի սրբոյն ոչպատկառեն ի բանից, զիա՞րդ եւ ի մերոցս: Եւ թէ վասնսորին դատաստանի կամի ոք զի ուղղիցէ, այնոքիւքարժան է վարիլ եւ ոչ այլազգ, զի թէ եւ' կայր կարծիս`այժմու գրեցելովքս դատել ո'չ էր ի դէպ մեզ յանդգնիլ, թող թէ բնաւին ոչ է կարծիս: Ըստ այսմ կարծեմ եւյամենայն ի մեր աշխատութիւնս: