Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ Ի ԿՈՎՈՒ ՎԱՃԱՌՍ:

57. «Նմանապէս եւ յաղագս զկովվաճ առելոյ յայլսն վկայիւք հաստատիցէ ընդ այսոսիկ, զի ազգաւ յիւրաքանչիւր ամի ծնանիցի. յաղագս սոցին`յամի դարձցի ըստ արժանւոյն զգինն հաստատելով եւկամ տեառնն լինելով: Եւ յայլսն փորձի եօթն օրե: