Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԵՐԵԼՈՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ:

104. Յորժամ վասն մեղաց մերոցաշխարհս գերեցաւ բազում արք եւ կանայք ի գերութեանէին եւ նոցա ամուսինքն աստ առանց վարդապետացհրամանի կանայս առին եւ արանց եղեն: Վասնայնպիսեացն սահմանեցաք այսպէս: Զի թէ յառաջ քանզեօթն ամ է եւ ոք յանդգնեցաւ մինչ զուգակիցքն իգերութեան էին եւ այլ առին, այնպիսեացն իպոռնկութիւն համարեսցի եւ գան եւ պատուհասկրեսցեն, եւ յընչից եւ ի ստացուածոց առնուլ եւյաղքատս մատակարարել. եւ զատուսցեն ի միմեանց եւապաշխարեսցեն զեօթն ամ: Եւ յետ եօթն ամին թէ դառնանամուսինքն ի գերութենէ, անդրէն դարձցին առիւրաքանչիւր ամուսինս. ապա թէ ոչ` յետ վերագրեալապաշխարութեանն կալցին զոր առինն: Եւ նոքա որքդառնան յետ եօթն ամին, օրհնութեամբ այլ կանայսառցեն եւ այլ արանց լիցին, եւ կրկնոցիցապաշխարութիւնն ի վերայ եղիցի: Իսկ որ համբերեացնցեօթն ամ, յետ եօթն ամի այլ առցէ առանց տուգանի եւպատուհասի եւ կրկնոցից ապաշխարութիւնն ի վերայեղիցի: Նոյնպէս որ յետ եօթն ամին դառնան իգերութենէն` եթէ կամք իցեն` այլ կին առցեն եւ այլառնն լիցին եւ նոյնպէս եւ զկրկնոցացնապաշխարեսցեն:

«Զայս իսկ առեալ է վերջնոյկանոնի զհրաման, զոր եւ մեք չափաւորապէս ըստզանազանութեան եդաք եւ ի մերն, եւ զսոյն աստյաւելաք, զի աստ ամենակատար իսկ է այս դատաստան: Եւթէ ինչ ի մերն հակառակ կարծիցի, այսոքիւք վարելովանբամբաս մեք մնասցուք զի խնդիր մեր է միայն ճշմարիտն լինել յեկեղեցի դատաստանե: