Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՐԱՒԻՑ:

47. «Եթէ ոք ի գրաւ առնուցուզուրուք զտուն, կամ զայգի, կամ զհող, կամ զայլ ինչայսպիսի, եւ պատահի յամիլ, զգլուխ որքանութեաննառեալ անվաշխ` անդրէն դարձուսցէ զգրաւն: Եւ թէ լիցիաւելի կերեալ, եւ զայն եւս հատուսցէ: Եւ զոր ինչծախեալ իցէ ի նմա ի գլուխ իւր հաշուիցի, յորժամյաղագս անձեռնհասութեան տեառնն չիցէ դարմանեալզգրաւ իւր: Դոյնպէս լիցի, եթէ ինչ ի կենդանեաց իցէ: Եթէ ինչ ի հանդերձից իցէ գրաւն եւ ի նմանեաց եւմաշիցէ, ի գլուխն իւր լիցի պակասեալ: Եւ զոսկեղէն եւզայլ ինչ այսպիսի զգողացեալ եւ զկորուսեալ, եթէչիցէ իւր նենգեալ եւ երդմամբ հաստատիցէ, իւրումտեառն լիցի. ապա թէ իւր նենգեալ իցէ եւ կորուսեալ, չորեքպատիկ հատուսցէ: Իսկ եթէ ի ձեռին իցէ եւ ստիցէ, կրկին տուգանեսցի: Իսկ յաւարի տարեալն` իւրումտեառնն լիցի: Զծառ հատեալ, եւ զցանկ այրեալ զայգւոյ, զտան, եւ զայլ ինչ զվնասու զգրաւի, եթէ տեառնն պատճառաւ իցէ` իւրում տեառնն լիցի. ապա թէ որում գրաւնիցէ, այնմ լիցի: Զվայրապար վնասեալն եւ զբեկեալնյանասնոց ի գլուխ իւր կալցի, եւ զհասարակացզմեռեալն` իւրում տեառնն: Եթէ օրէնք զգրաւն ոչ տայօթել, ո՞րչափ եւս հրաժարեցուցանէ եւ ի վաշխիցգրաւիցե: