Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԸ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՅՂԻ ՀԱՐԿԱՆԵԼՈՅ ԶԿԻՆ Ի ԿՌՈՒԵԼՆ ԱՐԱՆՑ:

28. Իսկ եթէ կռուիցին արքերկու եւ հարկանիցեն զկին յղի եւ ելանիցէ սաղմնաննկար, կէսն վնասու տուգանիցի որչափ ինչ արկանիցէնմա այր կնոջն, եւ տացէ աղաչելով: Ապա թէկերպարանեալ իցէ, տացէ անձն ընդ անձին:

«Յայտնի է եւ այս դատաստանաստուածային ըստ սահմանի. ապա թէ ո'չ մի է նկարեալնեւ աննկարն ըստ յուսոյ առնն ծնանիլ կնոջն, թէ եւբազում միջոց է նկարելոյ եւ աննկարի: Եւ տացէ անձնընդ անձին. - եւ այս դատաստան փոխեալ տուգանօք եւապաշխարութեամբ վճ արեսցի, որպէս յայտնեալ էդատաստանօք թագաւորացն, համեմատելով ընդ այնոսիկե: