Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ՉԱՐԱԳՈՐԾԱՑ

19. «Յորժամ յայտնի չար գործշնացողաց ընդ առնակնոջ, վրէժ լիցի դատաստանաւ: Եթէկամօք եւ կոչմամբ կնոջ իցէ, եւ եթէ լրբութեամբ առննպղծի, մի անգամ եթէ բազում, եւ այսու եթէ պարտաւորիայրն վնասիչ, ըստ օրինացն մահու արժանի է, այլ ըստաւետարանիս փրկանօք լիցի արիւնն. ընդ հարցի եւ կամքկնոջն, եւ այլն: Բայց այլք ի դատաւորաց արժան վարկանհատանել զառականս այդոցիկ, եւ զանասնապղծի եւզարուագիտի, այլ ներէ օրէնք զայդ իսկ զպատուհասկանոնական եւ փրկանօք: Եւ դոքա լիցին եթէ հարկ ինչիցէ դատաստանի: Եթէ յայլազգեաց պատահի եւ ընդձեռամբ մեր իցեն, հատանելն իրաւացի է: Իսկ եթէ ընդայրւոյ շնայցէ, եթէ խաբիցէ առնուլ կին, եւ կամկնոջէն իցէ պատճ առն, եւ եթէ բռնադատելով զայդդատեալ եւ պարտաւոր ցուցեալ - այրն տուժիցի ըստօրինակի կիսոյ խօսեցելոյ կուսին, եթէ առցէ կին եւեթէ ոչ զպատրեալն այրիե: