Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ԶՏՈՒՆ ԿԱՄ ԶԱԳՐԱԿ:

39. Եւ ի քաղաքս Ղեւտացւոցնտունք, որ ի քաղաքսն կալուածոց նոցա իցեն, ընդփրկանօք լիցին հանապազ ի մէջ Ղեւտացւոցն: Եւ որ ոքփրկիցէ ի Ղեւտացւոց անտի, ելցէ վաճ առ տանց քաղաքացկալուածոց նոցա ի թողութեան. զի տունք քաղաքացՂեւտացւոցն` կալուածք նոցա են այն ի մէջ որդւոցնԻսրայէլի: Եւ ագարակքն զատուցեալ ի քաղաքս նոցա մի'վաճ առեսցին, զի կալուածք յաւիտենական է այն նոցա:

«Պարտ է եւ զայս դատաստանայսպէս իմանալ. զի քահանայք զտուն բնակութեանիւրեանց վաճ առել իշխան լիցին առ քահանայս եւ միշտընդ փրկանօք լիցին առաւելութեամբ քանաշխարհականաց վաճ առք: Եւ ագարակք եւ այլ ստացւածքզատուցեալք յեկեղեցիս մի' վաճ առեսցի, զի կալուածյաւիտենական է այն նոցա: Ըստ այսմ եղիցի եւ այսիրաւունք, թէեւ ամ թողութեան առ մեզ ոչ է: Նաեւյամենայն դատաստանդ ծախք ստացողին տեսցին իփրկելնե: