Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲՈՒՆՈՑ ԹՌՉՆՈՑ:

75. Եւ եթէ դիպեսցիս բունոցհաւուց առաջի քո ի ճ անապարհի, եթէ' ի ծառ եւ եթէ' իգետնի, ձագուց կամ ձուոց, եւ մայրն ջեռեալ նստիցի իվերայ ձագուցն կամ ձուոցն, մի' առնուցուս զմայրնհանդերձ որդւովքն. արձակելով արձակեսցես զմայրն, եւ զորդիսն առցես քեզ, զի բարի լինիցի քեզ եւբազմօրեայ լինիցիս ի վերայ երկրի:

«Եւ արդ` մի' ոք պարսաւանսմեզ դիցէ յայսոսիկ եթէ` զի օրինադրութիւն է, զիա՞րդլիցի յիրս դատաստանի. նմանապէս եւ նմանք սոցին: Գիտելի է զի ամենայն օրինադրութիւն լուծեալ եւզղջացեալ ոչ կարօտի դատաստանի. իսկ անհնազանդիցնդատաստանի պէտք են: Եւ զայս Տէր յայտ արար ասելով` իճ անապարհի զղջացեալ տու'ր զհաշիւ ոսոխին, զի մի' իդատաստան անկցիս: Եւ զի այս օրինադրութիւն է եւարդարութեան կատարումն: Իսկ լուծեալ եւ զղջացեալ ձեռն վարդապետաց վերստին ուղղութիւն այլ անզղջից- դատաստանաց իրաւունք: Փոքրագոյն օրինադրութեամբստեսցես այժմ զմեծամեծսն սովաւ չափեալս: Եւ զի յայտարասցէ զհաւս վասն մեր եղեալ, զոր հրամայէ թողուլզմայրն աճ ելոյ պատճ առաւ, եւ մեզ ի պետս զձագս եւզձուս առնուլ. եւ սոքօք վարձս խոստանայ, ցուցանելովթէ` ո'րքան պսակին կատարողքն մեծամեծացպատուիրանաց, այլ զղջացեալքն ուղղին անզեղջքնյայսմ` դատին: Եւ իրաւացի կարծեմ զոյգ ամաց կենացթռչնոցն իմանալով ձագուցն խափանման` զտուգանսնլինել ի դատաւորացե: