Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԹԷ ԸՍՏ ՈՐՈՑ ՊԱՏՃԱՌԱՑ ԵԼՑԷ ԿԻՆ ՅԱՌՆԷ:

11. «Յորժամ կին զառն զչարգիտասցէ զարուագիտութեան կամ զանասնագիտութեան, եւ կամ թէ ընդ այլազգիս պղծիցի, իշխան լիցի ելանել. ապա թէ զղջացեալ` զհայր խոստովանութեաննհաւանեցուսցէ եւ նովաւ զկինն, մի' ելցէ: Բայցզապաշխարութիւն եւ զմիջոց սահմանին մեկնելոյն իկնոջէն ցուցցէ հայր խոստովանութեանն եւ այնպէսխրատեալ զմիաբանութիւնն հաստատեսցէ: Իսկ եթէ միանգամ եւ երկիցս զայս արասցէ եւ ի նոյն կացցէ ախտ, ելցէ իրաւամբք դատաստանի զկէս ընչիցն տանելովյառնէնե: