Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԻՇԽԵԼՈՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑՆ ԻՐԱՑ:

24. Հրամայեմք եպիսկոպոսինիշխանութիւն ունել եկեղեցական իրաց, քանզի թէզպատուական ոգիս մարդկան նմա հաւատալի է, առաւելեւս իրաւացի է զիրս կատարել, որպէս զի ըստիշխանութեան նորա խնամ ունել կարօտելոց, եւ ի ձեռնիրիցանց եւ սարկաւագաց ունել խնամակալութիւներկիւղիւն Աստուծոյ: Եւ ամենայն զգուշութեամբառնել, եւ ինքեանք իսկ եթէ կարօտ ինչ իցեն եւյօտարաց եղբարց ի պէտս, զի մի' ինչ իրօք նոցապակասութիւն լիցի, վասն զի օրէնքն Աստուծոյհրամայեն` որք սեղանոյն պաշտօնեայքն են ի սեղանոյանտի կերակրել. ըստ որում` եւ ոչ զինուորն իւրօքթոշակօքն զզէնս պատերազմացն բերէ:

«Եւ զի ասաց վերագոյնեպիսկոպոսին իրաց յայտնի լինել եւ եկեղեցւոյն, եւթէպէտեւ յաւել զպատճ առն, զի մի' կարծիցի ոչ իշխելեպիսկոպոսին իրաց եկեղեցւոյն - եցոյցզիշխանութիւնն, սակայն եւ զսահմանն յայտ արար, զիմի' վայրապար ինչ գործիցէ, զոր եւ իրաւացի է իդատաստանս եկեղեցւոյե: