Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԵ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՈՐ ԶՊԷՏՍ ԺԱՌԱՆԳԱՒՈՐԱՑ ՈՉ ՏԱՅՑԵՆ:

25. Եթէ ոք եպիսկոպոս կամերէց` ի ժառանգաւորացն որ կարօտ իցեն` ոչ տայցեննոցա զպէտս, որոշեսցի իբր զսպանող եղբօր իւրոյ:

«Լուիցեն զկանոնականսդատաստան եւ' հարք միաբանաց, զի զանգութ բարսն ընդսպանողս կարգէ, եւ այդմ դատաստանի բազում կանվկայքե: