Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԴ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԻՋԱՒԱՆԱՑ Ի ՎԱՆՕՐԱՅՍ:

104. Ոմանք ազատք եւ հեծեալքոր ի գեղօրեայս հասանեն, որոց բնաւ ի վանսն տեղիլինի, ի գեղ չիջանեն, այլ ոմանք կանամբք եւ նաժշտօքի վանսն իջանեն եւ այնպէս կոխեն զկանոն հարցն. եւգուսանօք եւ վարձակօք ի սրբութեան եւ ի պաշտամանց իտունն ընթրիս ուտեն, որ սոսկալի է քրիստոնէից լսելթո'ղ թէ տեսանել: Արդ` զվերագրեալ կանոնսդ ի լսելիսայնպիսեացն խօսիցեն վանաց երիցունքն. եթէ լինինլսող եւ ի շինի օթին - բարի է, ապա թէ ի նմինանհաւանութեան կացցեն` այնպիսիքն նոյնպէս ի մերօրհնութենէն հեռի եղիցին եւ զվրէժխնդրութիւն իսրբոցն ընկալցին: Զի վանքդ անուն հանգստարան սրբոցեն եւ օթեւանք եպիսկոպոսաց եւ քահանայից եւաբեղայից եւ աղքատաց: Եւ ազատք եւ հեծեալք, մինչկոչելով կոչին արք եւ կանայք, մեծաւ երկիւղիւ պարտէ աղօթել եւ աղօթից եւ պաշտման հաղորդել որպէսվայել է ի տան Աստուծոյ:

«Այսոքիկ օրինադրականդատաստան յայտնի է ամենեցունե: