Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՈՐՍՏԷԻՑ:

72. Գուցէ տեսեալ զարջառ եւզոչխար եղբօր քոյ մոլորեալ ի ճ անապարհի անտեսառնիցես զնոսա, այլ դարձուցանելով դարձուսցեսզնոսա եւ ածցես առ եղբայրն քո: Ապա թէ չիցէ եղբայրնքո մօտ առ քեզ, եւ ոչ ճ անաչիցես զնոսա, ժողովեսցեսզնոսա ի տուն քո եւ եղիցին առ քեզ մինչեւ խնդրեսցէզնոսա եղբայր քո, եւ տացես ցնա: Նոյնպէս արասցես զէշնորա. նոյնպէս արասցես եւ զհանդերձ նորա, նոյնպէսարասցես զամենայն կորուստ եղբօր քո, որ ինչկորնչիցի ի նմանէ եւ գտանիցես, մի' իշխեսցես անտեսառնել զայն:

«Գութ եւ խնամ սիրոյ ունելուսուցանէ օրէնքս աստուածային ո'չ միայն առմերձաւորս, այլ եւ առ հեռաւորս. յամենայն կորուստսհաւատարիմ լինել եւ անվարձ, զի արտաքոյ իրաւանցդատաստանի է վարձուք զկորուստ դարձուցանելե: