Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՈՐ ԱՐԿԱՆԷ ԶԱՆՁՆ ՅԵՐԿՐԱՒՈՐ ՀՈԳՍ:

32. Ո'չ է պարտ եպիսկոպոսինարկանել զինքն յերկրաւոր հոգս, այլ պարապելեկեղեցական պիտոյից. ապա թէ ոչ - ի բաց դնիցի, զի ոչոք կարէ երկուց տերանց ծառայել, ըստ տէրունականբանին:

«Եւ զայս յաղագս հոգալոյզիշխանացն պարտիմք իմանալ միայն, այլ թէ ե'ւ ըստպայմանի վիճ ակ առցէ յայլազգեաց, որպէս եւ այժմգործեն բազումք յեպիսկոպոսաց եւ ի քահանայից, որոցեւ տէրունականն զարժանաւորն բերէ դատաստան ասելով`ոչ ոք կարէ երկուց տերանց ծառայել: Յայտ է զիզանզեղջսն հրամայէ լուծանել իրաւամբքե: