Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳԻՒՏԻՑ:

11. «Եթէ պատահիցի ումեքգտանել յանդաստանի կամ յայլ ի կալուած իւր, կամ իշինել զտուն իւր, ոսկի կամ արծաթ ի գանձուց, եթէնմանութեամբ գիտասցեն թէ յառաջնոց թագաւորաց է, արքունի լիցի եւ գտողին տասանորդիցի յաղագստեղւոյն եւ գտանելոյն կրկին. ապա թէ գտանելն միայնիցէ` պարզաբար տասանորդեսցի եւ տեղւոյն տեառննկրկին լիցի: Իսկ եթէ կարծիցի նախարարի ուրուք եւ թէայլոց փարթամաց, եթէ յազգէ նոցա իցեն որոց անկ իցէժառանգութիւնն` նոցա լիցի եւ տասանորդիցի արքունիեւ գտողին եւ տեղւոյն. թէ չիցէ - իւրեանց: Ապա թէ իդէպ իցէ իւրոց նախնեացն լինել, տասանորդիցիարքունի: Եւ թէ ի վարձկանաց ոք իցէ գտողն, ոչ կարծեմիրաւացի տասանորդել. այլ մասնաւորելե: