Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՐԱՆՑ ԵՒ ԿԱՆԱՆՑ ՈՒՐԱՑՈՂԱՑ:

16. «Եթէ պատրեալ ի սատանայէեւ ի նորին արբանեկաց եւ կամ ի բռնութենէ ուրասցիայր, մի բնակիցէ կին նորա ընդ նմա թէեւ բռնաբարիցէ, զի մի' ի մոլորութիւն անկցի: Իսկ եթէ յանձին կալցիյաշխարհ երթալ հեռաւոր եւ անդ ապաշաւանօք ունել զճշմարտութիւն, յաղագս առն փրկութեան ընդ նմա գնասցէկինն, ըստ Պաւղոսի հրամանին թէ` սուրբ է կիննանհաւատ արամբն, միշտ յորդորելով եւ մխիթարելով, եւընդ նմա ըստ կարի ապաշխարել, զի իբր զշահող ոգւոյնորա վարձս առցէ: Նոյն լիցի թէ կնոջ պատահի: Զսոյնսիրաւունս պահելի է զխոտորեալն յաղանդս եւ իհերձուածսե: