Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՊԱՐՏՈՒՑ ԵՒ ՆՈՐԻՆ ԳՐԱՒՈՒՑ:

82. Եթէ պարտելով պարտիցիընկեր քո զինչ եւ իցէ, մի' մտանիցես ի տուն նորագրաւել ինչ գրաւ, այլ արտաքոյ կացցես. եւ այրն` առորում պարտքն քո իցեն հանցէ զգրաւն արտաքս: Եւ եթէաղքատ իցէ այրն, մի' ագցի ընդ գրաւաւն իւրով. դարձուցանելով դարձուսցես զգրաւ նորա ընդ մտանելարեւուն, եւ ննջեսցէ հանդերձիւն իւրով եւ օրհնեսցէզքեզ, եւ եղիցի քեզ յողորմածութիւն առաջի տեառնԱստուծոյ քո:

«Չտայ թոյլ մտանել եւառնուլ գրաւ, զի մի' բռնութեամբ լիցի, այլ կամաւհանիլն է: Դարձեալ` ո'չ զոր ի հարկաւորաց գոյիցն իցէ: Ապա թէ յաղագս աղքատութեան հարկաւորքն իցեն, հրամայէ չօթեցուցանել. եւ այսու ողորմած կամիզնոսա լինել ընդ իրաւանցն: Զսոյն զայս եւ մեզընտրելի է ըստ դատաստանիե: