Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԴ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱԿԱՌԱԿԵԿԵՂԵՑԻ ՇԻՆՈՂԱՑ:

114. «Այլ որ վասն հակառակեկեղեցի շինելոյ հարցեալ էիր, գրեալ է վասն այսորիկթէ` որ քակէ զցանկ հայրենի, հարցէ զնա օձն եւ սպանցէ, այսինքն` զսահման եւ զկարգ, զոր եդին մարգարէք, առաքեալք եւ վարդապետք եկեղեցւոյ: Արդ` որ զհարանցնմերոց զեդեալ կարգ խափանէ եւ հակառակ եկեղեցի շինէյեպիսկոպոսաց կամ յերիցանց, նզովեսցին ի մահ եւ իկեանս եւ յամենայն քահանայական կարգէ լուծցին, եւայլք` որք նոցին կամակիցք եղեն զնոյն պատիժսկրեսցեն. զշինեալ եկեղեցին ի ժառանգաւորս տեղեացնթողցեն իրաւապէս: Ապա թէ մարդասիրապէս առնիցեն`զգինս աշխատութեան ցնոսա տացեն. ապա թէ այս ոչլինիցի քակեսցեն հանդարտութեամբ եւ մի' այրեսցեն: Իսկ եթէ ամենայն բազմութիւնքն եպիսկոպոսօք եւքահանայնիւք եւ միաբան ժողովրդականօք զշինեալնկամեսցին, մի' ոք հակառակ վիճ աբանեսցէ ընդդէմմիաբանական հրամանացն: Ապա թէ յանդգնի ոք եւ հուրդիցէ եկեղեցւոյն, կամ յաւագաց կաշառօք բռնութիւնբերիցէ ի մէջ եւ քակտիցէ զեկեղեցին, աստուածամարտքեն այնպիսիքն եւ ընդ խաչահանունսն եղիցին, իսկ եթէզղջանայցեն, մինչեւ ցմահ ապաշխարեսցեն եւ յելսկենաց իւրեանց յաշխարհէ հաղորդեսցին, լի' ամենայն ճգնութեամբ:

Եդեալ է այս դատասատանկանոնական, զի հակառակ շինելն յաղագս ագահութեանխափանելի է, բայց կամօք եպիսկոպոսին եւ այլոցնհաստատի. զի մի' ժառանգութիւն ոք զեկեղեցի առնիցէեւ այլ եկեղեցի ըստ պատշաճ ի չտայցէ շինել, զի միշտեպիսկոպոսաց է ժառանգութիւն եկեղեցւոյ եւ ոչքահանայից ըստ ինքեան կամացե: