Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՏՂԱՅՈՑ ՊՍԱԿԱՑ:

91. Տղայոց պսակ մի' ոքիշխեսցէ դնել, մինչեւ ի չափ հասեալ զհաճ ոյսիւրեանց իմասցին. եւ թէ ոք յանդգնի` լուծցի իքահանայութենէն եւ հարիւր դրամ տուգանս տացէյեկեղեցին: Եւ տղայն ի չափ հասեալ` ում եւ կամեսցիամուսնասցի:

«Զոր եւ յայլում կանոնի ասէո'չ պսակել առանց զմիմեանս տեսանելոյ, զի անյայտ էթէ` բնաւին իսկ ոչ կամին ամուսնանալ. եւ կամ ոչհաւանիլ միմեանց` հրամայէ չառնել: Ապա թէ լիցի եւ իչափ հասեալ ոչ կամի, անվտանգ առնէ յաղագս ակամայիրին: Հաւանելի լիցի այս դատաստան յեկեղեցի: ե