Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՌՈՒՈՂԱՑ:

26. Եթէ կռուիցին արք երկուեւ հարկանիցէ ոք զընկեր իւր ի նոցանէ քարիւ կամբռնիցի եւ ոչ մեռանիցի, այլ դնիցի ի մահիճ ս, եթէյառնիցէ այրն եւ շրջիցի ի ցպոյ արտաքոյ, անպարտլիցի որ եհարն: Մեռելոյն ապաշխարութիւնն լիցի: Բայցզխափանածոյ նորա եւ զբժշկութեան նորա տուգանեսցի. եւ թէ մեռցի` զգինն:

«Այս դատաստան լրմամբյօրինացն ասացաւ. եւ ի մեզ զնոյն ամբողջ պահելի էե: