Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԲ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀՐԴԵՀԻՑ:

42. Իսկ եթէ ելանիցէ հուր եւգտանիցէ փուշ եւ ընդ նմին այրիցէ զկալ, կամ զօրան, կամ զանդ, տուգանելով տուգանեսցի որոյ զհուրնհանեալ իցէ:

«Եւ զայս դատաստան ըստքննութեան հրամայէ սուրբ օրէնքն դատել թէ` ու՞րարդեօք հանեալ հուրն եղեւ` մե՞րձ թէ հեռի, յանտա՞ռսթէ յանդի՞, եւ յու՞մմէ` ի բարեկամէ՞ թէ ի թշնամւո՞յ, պատահմա՞մբ թէ կամա՞ւ, մանու՞կ թէ ծե՞ր, եւ այլայսպիսի, զի զայս յայտ առնէ տուգանելով տուգանիլն: Եւ մեզ այսոցիկ հետեւելի է: Զի թէ կամաւ իցէ, կրկինտուգանեսցի: Ապա թէ մերձ ի կալ կամ յօրան հանիցէ ոքհուր եւ ոչ զգուշացեալ շիջուսցէ, զբովանդակնտուգանեսցի: Իսկ թէ ի հեռաստանէ յանդէ գայցէ, զկէսնորուն: Եւ որ ինչ այսոցիկ հետեւին: Նմանապէս եթէյանասնոց այրիցէ կամ ի մարդկանէ, տուն եւ եթէ այլինչ ի շինուածոյ, եւ կամ հանդերձ եւ որ ինչ նմանսոցին, այնոքիւք եւ զայս դատեսցենե: