Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑ ՁԵՌՆԱԴՐԵԼՈՑ:

60. Կամ եղեւ մեծ ամենայնժողովոյն եթէ ցերեսնամեանս մի` ոք օծցի իքահանայութիւն, զի փորձեսցի եւ ընտրեսցի, պիղծն իսրբոյն ի բա'ց պարզեսցի, քանզի եւ Տէրն մերերեսնամեայ էր յորժամ առ զօծումն մկրտութեան եւսկսաւ զնոյն օրինակ ուսուցանել ամենեցուն -ութօրեայ մկրտել, իսկ երեսնամեաս, օծանել իքահանայութիւնե:

«Եւ թէ ոչ ըստ այսմ սահմանի, զոր զպատկառելին եդին օրինակ, գոնեա ըստ կանոնիսրբոցն արասցեն հայրապետաց Գրիգորիսի եւ Ներսիսիվերջնոց, զի զայս սահման լուծանել արտաքոյ է գրոցդատաստանիե: