Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՇՆԱՑՈՂԱՑ ԱՌՆ ԵՒ ԿՆՈՋ:

9. «Եթէ ի չար յայսոսիկ ախտսգտցի կին ուրուք, իշխան լիցի (այրն) արձակել զնա ըստհրամանի Տեառն: Եւ զի ոչ թողացուցանէ զարձակեալնառնուլ, զի ընդ առնն հաշտեսցի, ըստ առաքելոյ, եւ կամանայր մնասցէ, վասն որոյ զղջանալով կնոջն` իշխանլիցի (այրն) դարձեալ առնուլ. եւ այդ առանց բանիպոռնկութեան: Նոյն իշխան լիցի եւ շնացող կնոջ այրնի զղջանալն` առնուլ զնա եւ կամ ոչ. իսկ կինն ո'չ լիցիառնն ըստ դատաստանի կանոնաց, բայց այրն իշխէ առնուլկին. եւ կինն առն լիցի ըստ հրամանի առնն: Եւ կին ո'չիշխէ ի շնացող առնէ ելանել, բայց վասն խրատու առժամանակ մի մեկնեսցի: Իսկ բաժանման յեղանակ ընչիցնոյն լիցի որ վասն ատելութեան գրեցաւե: