Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄՍԱԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՈՒԽՏԱԿԱՆԱՑ:

52. Որք յուխտի անդ իցեներիցունք կամ սարկաւագունք եւ կամ այլ ոք իպաշտոնէիցն եւ հեռի իցեն ի մսոյ եւ միտք իւրյօժարեսցին ի ճ աշակել, համարձակ կերիցէ եւ միգաղտաբար. ապա թէ կամեսցին` պահեսցեն. ընդունինկանոնք զերկոսին: Ապա թէ ոք պիղծ համարեսցի կամզբանջար եւ զհաց որ մսոտ իցէ, ոչ ընդունի զնա կարգեկեղեցւոյ:

«Ուխտական` յայտ է զիզամուսնացեալս եւ զկուսանս եւ որք միանգամյեկեղեցի են` անուանէ. ապա ուրեմն վայրապար էազգացն Յունաց եւ մեր զմիմեանս բամբասել, զիզերկոսին ասէ ընդունիլ կանոնաց: Արդ` բարիոք էչուտելն քան ուտելն, թէպէտեւ ոչ բամբասի, որպէս իմեզ գտանին բազում պահողք. այլ արտաքոյ դատաստանի էզմիմեանս դատելնե: