Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԳ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՆԵՐՔԻՆԵԱՑ ԵՒ ՄԱՐՄՆԱԶԵՂԾԱՑ:

83. Եթէ ոք ներքինի իցէ կամմարմնազեղծ եւ կեղծաւորութեամբ կին առնիցէ, եւկնոջն հասեալ ի վերայ գործոցն իշխան է ի կալ եւ իքակել: Եւ եթէ քակեսցի, ում եւ կամի` լիցի առն: Եւզկէս ընչիցն առցեն եւ տայցեն տուգանս վասնանարգանաց պսակին յեկեղեցի, եւ երեք ամ ապաշխարիցէ: