Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԱ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՐԱՒՈՂԱՑ ԶԵՐԿԱՆՍ:

81. Մի' գրաւեսցես զվերին եւզներքին երկանս. զի զոգիս գրաւէ այնպիսին:

«Ոչ հրամայէ բնաւ չգրաւել, այլ նոցուն ցուցանէ զիրաւունս, զի միովն թերեւսզղջասցի դարձուցանել զմիւսն. ուստի եւ ծանրացոյցզօրինակ խղճ ին` զոգիս գրաւէ, ասէ, այնպիսին, զի նոցասպասաւորութեամբ ոգի մնայ ի մարմին: Զոր եւ ամենայնմեզ պահելի է չգրաւել զյոյժ հարկաւորսն, եւ թէյանդգնի` ի դատաւորաց վրէժ լիցիե: