Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԷ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐՔ ՅԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԼՈՒԾԱՆԻՆ:

67. Եթէ ոք յիւրմէեպիսկոպոսէն անկաւ երէց կամ սարկաւագ եւզեպիսկոպոսին զդատաստան յանձին չկալաւ եւհամարձակեցաւ ձանձրացուցանել զլուր ժողովոցբազմաց, որպէս թէ զինչ իրաւունս ունիցի առաջիբազում եպիսկոպոսաց ասասցէ եւ ի նոցանէ զարդարդատաստանի զվճ իռն ակն ունիցի առնուլ: Ապա թէ եւ ինոցանէ սրտնեղեցաւ եւ անգոսնեաց եւ համարձակեցաւառ թագաւորն դիմել եւ ձանձրացուցանել, զայնպիսինմի' արժանի առնել թողութեան կամ ընդունելութեան, կամ բնաւ յոյս ինչ տալ զի առ յապայ հաստատեսցի ինոյն տեղի:

«Արդա'ր է այս դատաստան, զիյետ մի անգամ եւ երկիցս յանդիմանելոյ յանդգնեցան. զի թէ իւրոյ եպիսկոպոսին կարծի նախանձու լինել, միթէ եւ բազմա'ցն եւս. այլ ի զղջանալն - այդ եւստեսցինե: