Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԽԱԲԵԲԱՅԻՑ:

110. «Եւ զի բազումք շրջինխաբէութեամբ յանուն սրբոց եւ եկեղեցեաց վանաց. եւայլօք բազմադիմի պատճ առօք, եւ բազումս պատրեն, մինչ զի ոչ է դիւրաւ ի վերայ կալ պատրուակեալչարեաց նոցա, քանզի հնարին ընծայական ունել թուղթս, եւ այլ եւս ձեռս ստանան կեղծաւորութեան: Արդ`յորժամ պատահի ի վերայ կալ նոցա եւ գտանելզխաբէութիւն նոցա, զժողովեալ ինչս առնուլ որյայլոյ եկեղեցւոյ անուն իցէ եւ թէ կարիս ինչ իցէանդ առաքել. եւ թէ այս չիցէ, յիւրաքանչիւր ի տեղիստալ: Եւ թէ չիցէ հնար այսմ լինել, իրաւունս կարծեմըստ պատճ առի ժողովելոյն այնպէս մատակարարելեպիսկոպոսաց եւ թէ այլ ոք իցէ: Եթէ պատճ առաւեկեղեցի շինելոյ իցէ եւ բաւական այսմ իցէ, այնպէսառնել. եթէ չիցէ, ի պետս բաւականին ածել եկեղեցւոյ: Եւ թէ պատճ առաւ գերութեան իցէ, յայնոսիկ վարիլ: Ըստայսմ օրինակի լիցի եւ յայլն ամենայնե: