Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌՈՂԱՑ ԵՒ ԳՆՈՂԱՑ ՏԱՆ:

«Եթէ վաճ առիցէ ոք տունբնակութեան ի պարսպաւոր քաղաքի, եղիցին փրկանքնորա մինչեւ ի կատարել տարւոյ աւուրցն վաճ առինիւրոյ, օրաթուի լիցի փրկանք նորա: Ապա թէ ոչ փրկիցիմինչեւ լնուցու տարի նորա ողջոյն, հաստատիցի տուննոր իցէ պարսպաւոր քաղաքի հաստատութեամբ ստացողինիւրոյ յազգս իւր, եւ ոչ ելցէ ի թողութեանն:

«Եւ զվաճ առ փարթամաց թէոմանց աղքատաց վաճ առէ սահմանաւ, վասն ողորմութեանդարձուցանելի է ըստ պայմանինե:

Իսկ տունք որ յաւանս իցենորոց պարիսպ ոչ իցէ շուրջանակի, ընդ անդս երկրիհամարեսցին եւ հանապազ ընդ փրկանօք լիցին եւ իթողութեանն ելցեն:

«Եւ զայս դատաստան այսպէսառցուք. զի թէպէտ եւ ամ թողութեանն ոչ է առ մեզ, սակայն զամսն փրկանաց հաստատուն կալցուքպակասեալք յառաւելութենէ. նմանապէս եւ զաւուրսնե: