Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԹ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ:

79. Հարցումն: Եթէ ոք իքահանայից յուղւոջ դիպեսցի եւ աւազակք ի վերայանկցին, եւ դէպ լիցի քահանային սպանանել զոմանսյաւազակաց եւ զանձն իւր եւ զընկերսն ապրեցուսցէ, պա՞րտ է նմա ի կարգի քահանայութեան կալ, թէ ո՞չ:

Պատասխանի: Ո'չ է արժանկալ ի քահանայութեան, վասն զի ոչ է արժան սպանանելքահանայի զմարդ ոք թէեւ ինքն մեռանիցի, այլ եւ ո'չզանասուն:

«Յաղագս այսմ դատաստանիլուայ եթէ` վասն անձին չէ պարտ սպանել, այլ յաղագսընկերացն լաւ է սպանանել յորժամ աւազակքն այլազգիքիցեն. եւ պաշտել զքահանայութիւնն կամ ոչ - իդիպուածսն տեսցի ի վարդապետացե: