Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԶ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵԹԷ Ի ԲԵՌՆԱԿՐԱՑ ԿԱՄ ՀԵՂՁՈՒՑԱՆԵԼՈՎ ԵՒ ԿԱՄ ՈՏԻՒՔ ՀԱՐԿԱՆԵԼՈՎ ԶՄԻՄԵԱՆՍ ՍՊԱՆԱՆԻՑԵՆ ԵՒ ԿԱՄ ՎՆԱՍԻՑԵՆ:

36. «Եթէ ձի եւ կամ էշ կամջորի հեղձուցանելով եւ կամ ոտիւք զմիմեանսսպանանիցեն եւ կամ այլ ինչ վնասիցեն, եթէ գիտելովտեառնն զխստութիւն իւրոյն եւ ոչ զգուշացաւ`զբաւանդակն տուգանեսցի. ապա թէ անգիտանալով` զկէսվնասուն: Նոյն լիցի թէ այլ ինչ ի կենդանեացսպանանիցեն կամ վնասեսցենե: