Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՄՕՐԷՆ ՎԱՃԱՌԱՑ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ:

107. «Վաճ առք ամենայն հաստատին, յորժամ որք վաճ առենն` ամենեցուն յանձնառութեամբ եւ վկայութեամբ կամքն ընդ նոսա իցէ: Ըստ այսմ - թէ հայր վաճ առիցէ, պարտ է որդւոց եւ դստերաց կամքն ընդ նմա լինել եւ եղբարց, որք ժառանգ իցեն: Նմանապէս` թէ որդին վաճ առէ - հօրն եւ այլ եղբարցն եւ քերցն: Ապա թէ ոչ - յորժամ կամին անդրէն դարձուցանել` իշխան լիցին, թէ եւ գրով հաստատեալ իցէ: Եւ թէ ի միասին գրով եւ վկայիւք վաճ առիցեն եւ յաղագս աղքատութեան պատճ առի իցէ, եւ սահմանաւ զոր գնէ վաճ առողն, եւ կամ որպէս յառաջ ցուցեալ է, իշխան լիցին դարձուցանել. ապա թէ անպատճ առ իցէ, հաստատուն լիցի: Արդ այդպէս - կա'մ դարձցին եւ կա'մ հաւանեսցին ըստ արժանւոյն: Իսկ գիր հաստատուն նշանաւ դատաւորին լիցի. սակայն նշանն կա'մ ճ շմարիտ դատաւորին լիցի Քրիստոսի նշան խաչին եւ կա'մ պատկեր եպիսկոպոսին կամ այլոց դատաւորաց, այսինքն` հայրապետաց: Եւ թէպէտ այլոց գրին ձեռամբ, նոքօք նշանակեալ հաստատուն լիցի, որպէս ի տուն թագաւորաց գրին գիր, սակայն արքունի նշանաւ նշանակին եւ այնպէս հաստատին. նոյնպէս եւ աստ լիցիե: