Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԳՈՂՈՑ ԵՒ ԱՒԱԶԱԿԱՑ ԵՒ ՆՈՑՈՒՆՑ ՄԵԾԱՐՈՂԱՑ:

19. Գո'ղք կամ ասպնջական իւրըստ կամաց եկեղեցւոյն զնոսա մահու մատնել արժանիլիցի, զի հնացեալ աւազակն եւ իւր հացամեծարքն միշտլինին ի մահ դատապարտեալք: Զայդր զկնի պարտ էդատաւորին հետեւել:

«Եւ զայս յաղագս մարդագողոցեւ աւազակաց ասէ. եւ ըստ օրինացն հրամայէ ի մահդատապարտել նաեւ զկամակից հացտուն, եւ ըստեկեղեցւոյ օրինաց եւս կարգէ: Բայց զկնի կանոնաց այդեւս ցուցեալ է դատաստանե: