Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԸ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ԶՁԵՌՆԱԴՐԵԼ ՅԱՅԼՈՑ ՎԻՃԱԿԷ:

68. Մի' ոք յեպիսկոպոսացիշխեսցէ եւ համարձակեսցի յայլմէ իշխանութենէ յայլմտանել եւ ձեռնադրութիւն առնել յեկեղեցիս եւմերձեցուցանել զոք յաստիճ ան. եւ ոչ բազմութեամբմտանել յայլ իշխանութիւնս, բայց եթէ համարձակելովեւ թուղթս տալով` որ մայրաքաղաքացն է եւ որ ընդ նմաեպիսկոպոսքն են մուտ տայցեն նմա: Ապա եթէ ոչ ուրեքկոչեցեալ` դիմեսցէ ստահակութեամբ ձեռնադրութիւնսառնել ումեք եւ հաստատութիւն իրաց եկեղեցւոյ, որ ոչբնաւ անկ իցէ նմա, անհաստատ լիցի որ ի նմանէարարեալն գտանիցի. եւ նա պարտաւոր լիցիստահակութեան իւրում եւ յայնմտի ձեռնադրութենէզարժան դատաստանն ընկալցի առ ետեղ, մերժեսցի իսուրբ ժողովոյն:

«Ի բազում կանոնս եւ գրեթէամենայնս այս եդաւ, զի չար է եւ անկարգութեան պատճառ: Անհաստատ լիցի - այսպէս է - զի թէ ի նմանէձեռնադրեալն արժանաւոր իցէ, զղջացեալ` հաստատեսցիօրհնութեամբ պատշաճ իւ յիւրմէ եպիսկոպոսէ. նմանապէս եւ այլ ինչ կարգեալքն. եւ ինքն եւսհաստատեսցի ցուցանելով զարժանի ապաշաւսն, ապա թէոչ` մերժեալ լիցի միշտե: