Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՆԿԱՆՑ:

4. «Սպանութիւն ի մանկունսեղեալ, եթէ որ սպանն ի վեր քան զերկոտասան ամն է -իբր կատարեալ արիւն լիցի եւ ըստ այնմ տուգանեսցին. իսկ խոնարհաց քան զայդ, որպէս մետասանից եւտասնամենից, կէսն լիցի. իսկ ի վայր քան զտասն - յերիցմի լիցի մասն: Եւ զի թէպէտ յայլ յանցանս քանզհնգետասանն ի խոնարհ հրամայէ զմեղս մանկութեանմի' յիշել կանոնք, այլ յաղագս այդպէս իրաւունսհամարեցաք: Եւ թէպէտ բնաւ յամենայն դատաստանս իտեղիս տեղիս կարծի արտաքոյ կանոնաց եւ ընդդէմ, որպէս յաղագս արանց եւ կանանց ի դատաստանսն, սակայնի քննութենէ վարդապետաց զյիշատակն ունելովհամարձակեցաքե: