Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԱ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ:

101. Ի յիշատակս ննջեցելոցնյընտանեաց նոցա որ ինչ ըստ կարգի օրինացքրիստոնէութեան, զոր հրամանաւ սուրբ հարցն կատարենզմխիթարութիւն հոգւոց նոցա - կա'մ զքառասունս եւզագապս ի հանգիստ նոցա, կա'մ զտուրս, զոր ինչ եւհրամայիցէ վախճ անեալն հոգւոյ իւրոյ, մի' իշխեսցենյայլ եկեղեցիս կամ ի կրօնաւորս տալ, այլ անդէնգեղջն եկեղեցւոյն երիցուն լիցին, - եւ վանացայնպիսեաց հասք -, եւ իւրեանց տան երիցուն, ուրշնորհօք սուրբ աւազանին վերստին եղեւ ծնեալ եւպսակեալ եւ կենաց հացիւն կերակրեալ, ուստի եւյղարկեալ առ Աստուած երթայ: Իսկ յորժամ հարկաւորնյիւրում յեկեղեցւոջն կատարեալ լինի եւ կամիցիաւելորդս ինչ առնել յայլ եկեղեցիս, կամ իկրօնաւորս, կամ յաղքատս ապա լիցի համարձակ առնելինչ:

«Յոյժ ուղիղ է այս դատաստան- յետ զհարկաւորն առնելոյ յիւրն եկեղեցւոջ, ապայայլս կամ ի կրօնաւորս տալ: Կամ թէ պատահի յաղագսձեռնհասութեան եւ կամ յաղագս յուսոյ ի հեռաւորս եւզհարկաւորն տալ հաւանութեամբ իւր երիցուն եւհրամանաւ իւր վանացն առաջնորդի, զնոսա ըստ կարիշահելով, ներելի են ե'ւ այնոքիկ, յորժամ չիցէ յաղագսզիւրն արհամարհելոյ. ապա թէ ոչ կամեսցին նոքա`անդէն որքան կարեն արասցեն. եւ այդ անհակառակ էե: