Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱՑ:

112. «Ո'չ է պարտ վարձուզմանկունս ուսուցանել ըստ կանոնի հրամանաց: Եթէորբք իցեն, զամենայն խնամ տանել նոցա ի դէպ է. ապա թէչիցեն, զկերակուր եւ զհանդերձ միայն իւրքնհոգասցեն: Եւ եթէ կարողք իցեն եւ ըստ իւրեանցյօժարութեան ընծայ ուսուցողացն տացեն, արժան էհոգեւոր սերմանողացն զմարմնաւորսն հնձել. իսկ թէաղքատք, ո'չ պահանջել: Այլ եթէ ոք հակառակիցի եւբռնաբարէ, դատաստանաւ է - զոր ինչ ի մանուկն ծախեալիցէ զայն միայն հատուցանել, այլ ո'չ զհոգեւորշնորհին: Այդոցիկ զհետ երթալ դատաւորաց արժան էհոգեւորապէսե: