Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԹ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՍԱՀՄԱՆԱՑ:

129. «Եւ սահմանք գաւառացլերամբք եւ գետովք եւ արձանօք հաստատեսցին. նմանապէս եւ գիւղից: Եւ գիւղք ի սահմանս շինեալքյերկուց կամ յերից գաւառաց, զոյգ բաժանիցինառաւելութեամբ եւ նուազութեամբ: Նմանապէսանդաստանք եւ այլք ի սահմանս գեղից: Նմանապէս եւծառք բուսեալք ի սահմանս անդաստանաց: Իսկ զմիջոցիցանկս այգեաց զոյգ երկաքանչիւրքն դիցեն. զի թէպէտառաջինն իւրոյն աղագաւ եդ, երկրորդին մի' լիցի պատճառ` միշտ նմա դնել, զի թէ այն ոչ էր` իւրն հարկ էրմիանգամայն դնել, կամ որ ստացաւ, կամ եդ այգի յաղագսայնր զի մի' դիցէ ցանկ: Ըստ այսմ լիցի եւ տանց որմոցեւ այլոց այսպիսեացե: