Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՈՒՍԱՆԻ ԵՒ ԵՐԿԱԿԻ:

86. Իսկ որ մին կուսան է եւմին երկակ, եւ մին վախճ անի, ամուսնանալ անհնար է. եւթէ ոք յանդգնի, ապաշխարութիւն երեքկնոյն լիցի, եւքահանայն լուծցի:

«Երկբայի այս կանոնք սրբոյլինել Բարսղի, եւ թէ նորա - անհնարին է լինել այսկանոնաց. այլ յուսմանէ ներմամբ այսպէս ծանեաք - զիկրկին ապաշխարութիւն երկկնոյն այնպիսեացն լիցի: Եւքահանային պարտ է զայս ուսուցանել զսահման կանոնի, զի մի' դատապարտեսցի յաղագս աչառելոյն: Զայսայդոցիկ գիտացաք լինել դատաստանե: