Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԿԱՅԻՑ ԵՒ ՍՈՒՏ ՎԿԱՅԻՑ:

67. Ոչ հաստատիցի մի վկայվկայել զմարդոյ ըստ ամենայն ապիրատութեան եւ ըստամենայն յանցանաց եւ ըստ ամենայն մեղաց զորմեղանչիցէ: Ի բերանոյ երկուց եւ երից վկայիցհաստատեսցի ամենայն բան: Եւ եթէ կացցէ յառաջ սուտվկայ զմարդոյ եւ չարախօսիցէ զնմանէ ամբարշտութիւնինչ, կացցեն երկոքին արքն` որոց իցէ հակառակութիւն`առաջի Տեառն եւ առաջի քահանայիցն եւ առաջիդատաւորացն, որ իցեն յաւուրսն յայնոսիկ: Եւքննեսցեն դատաւորքն ճ շմարտութեամբ. եւ ահա' վկայանիրաւ վկայեաց զանիրաւութիւն, եկաց հակառակ եղբօրիւրում: Արասջիք նմա որպէս խորհեցաւ չար առնելեղբօր իւրոյ եւ բարձջիք զչարն ի միջոյ ձերմէ:

«Օրինացս դատաստանզեկուցանէ զերկուց եւ զերից վկայից հաստատէ զբան, եւ զսուտ վկայս ըստ չար կամացն հրամայէ տանջել. եթէարեան կամեսցի վկայել եւ եթէ այլոց, նովին դատելե: