Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԺԵ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԶՔԱՀԱՆԱՅՍ ԱՆԱՐԳՈՂԱՑ:

15. Կարգեցին առաքեալքն եւեդին հաստատութեամբ` եթէ մի' ոք անարգեսցէ եւանգոսնեսցէ եւ արհամարհանօք կալցի զքահանայն թէ եւկարի ոք յանարգաց իցէ, գիտասցէ զի զԱստուած անարգէ, զի Աստուծոյ սպասաւոր է ձեզ ի բարիս եւ համարստացեն ընդ ոգւոց ձերոց, զի գրեալ է զիշխանժողովրդեան քո մի' բամբասեսցես:

«Եւ զայս դատաստան եւ որ նախքան զնա երբեմն թէ եւ սակաւ ինչ գրեցաք, այլերկրորդել յօժարեցաք այժմ յառաքելական կանոնաց`ցուցանելոյ աղագաւ զմեծութիւն պատժոցն անարգողացքահանայից, զի դատել զոյգ է զնոսա ընդաստուածանարգս իրաւացի դատաստանաւ, ըստ այնմ` որզձեզ անարգէ զիս անարգէ: Եւ որ չիցեն - եւ այն իսկըստ արժանւոյն ցուցաւե: