Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԶ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ ՀՆԱԶԱՆԴԻԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՑ:

66. Ոյք յիւրաքանչիւրիշխանութեան եպիսկոպոսք իցեն, իմասցին զիմայրաքաղաքաց եպիսկոպոսն թիկունք է նոցա եւհոգաբարձու. եւ ամենայն ոք զինչ եւ պատասխանի կամիառնել, առ նա ընթանայ - եթէ մուրհակ արքունի եւիշխանաց վասն իրաց եկեղեցւոյ եւ կարգաց հասարակաց: Վասն այսորիկ կա'մ եղեւ` եթէ պատուով յառաջ իցէառանց նորա մի' իշխեսցեն գործել ինչ, ըստ նախնեացսովորութեան հարցն մերոց որ կարգեալ են կանոնք: Բայց միայն զայս իշխեսցէ գործել յիւրումիշխանութեան - եթէ' գեղք, եթէ' գաւառք, եթէ' օծումնքահանայութեան եւ կամ զինչ վարք իցեն իւրոյգաւառին եւ իշխանութեան: Այլ` այլոյ ամենեւին մի'իշխեսցէ գործել եւ ձեռնամուխ լինել արտաքոյ քանզկամս մայրաքաղաքի եպիսկոպոսին: Եւ ո'չ նմինկաթողիկոսին առանց հաւասարութեան այլոցեպիսկոպոսաց գործել ինչ:

«Յայտնի է այս հոգեւորդատաստան եւ բնաւին այժմ լուծեալ: Մի' ընդ մեզզայրասցին յեպիսկոպոսաց եւ յեպիսկոպոսապետաց` զիոչ խնդրեն նոքա զարժանիս ձեռնադրել, այլ կան մնանզի զանձն ուրուք շարժեսցէ ախտ եւ նոքա զայլախտաւորս գաւառին, եւ ընծայական թղթովք ի դիմացվկայելոցն երթեալք: Թէպէտ յայտնի է հայրապետաց զիո՞ոք ի լաւաց յանձնէ յայդոսիկ համարձակաց, կամօքպատրին. եւ այդ պատճ առ հակառակութեան նոցա ընդդէմհայրապետութեան նոցա, զի ո'չ ի Տեառնէ կոչեցան եւո'չ հաւասարութեամբ եպիսկոպոսաց ձեռնադրեցանե: