Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ճ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՃԱՌԱՑ ՆԵՆԳՈՒԹԵԱՆ:

100. Եթէ ոք զիւր ինչզարատաւորն տայ ընկերի իւրում ի պատճ առս վաճ առիեւ նենգութեամբ զրկէ եւ խաբէ սուտ երդմամբ, եւ ինքնգովի յանձին իւրում վասն զրկելոյ զընկերն, նզովեալէ:

«Եւ զի մի' ի նզովս անկցինայնպիսի վաճ առողքն, զայսոսիկ դիցուք զդատաստան: Զարատաւորն տալն ըստ այսմ է. թէ հարկանող իցէ, կամ իբարս կամ ի մարմին արատ ինչ գուցէ, կամ յանշնչից իցէվաճ առն եւ այնպիսոյն բիծն իցէ, թէ վնաս ինչ գործեալիցէ, դատաստանաւ վճ արել վաճ առողին, զի օրէնքն իմիջոյ բառնալ եւ ոչ վաճ առել հրամայէ: Ապա թէ այլազգինչ իցէ եւ յայտ գայցէ` կա'մ ի պարծիլ եւ կա'մ վկայքիցեն զի գիտակ էր եւ վաճ առեաց, անդրէն դարձցի. եւ թէհաճ ոյ գնողին իցէ, որքան արժան է ուղղիցի: Եւ թէչիցէ գիտակ եւ անգիտանալով վաճ առէ, եւ ապաշաւգնողն իցէ, հանել զապաշաւանսն արժան է: Եւ ի վաճառելն զբիծ զամենայն ասիցէ, որպէս Եպիփան ի վաճառել զէշն խեռաբարոյ, եւ դիտելով գնողին զանվնասպատճ առն ըստ հաճ ոյից իւրոց որքան արժան է գնեսցէ: Եւ այդպէս ի կանոնական նզովիցն ազատիցէ. ապա թէ ոչ -ընդ գողս եւ ընդ յափշտակողս ապաշխարութիւն լիցիե: