Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԷ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ Ի ՋՐԱՂԱՑ ԱՂՕՆԱՒՈՐԱՑ:

127. Եւ ջրաղացպանք փորձքլիցին արուեստի ամենայն կազմածոյ, զի մի'զբազմատանջն ապականեսցէ զկերակուրնաներկեղութեամբ. այնպիսի վնասողացն դատաստանաւ էոչ տալ վարձ, այլ զվնասն եւս տուգանել: Ապա թէ պատճառն ի գիջութենէ աղօնին իցէ, անպարտք իցեն. իսկ իջուր զաղացեալն վճ արիցեն: Այլ զգողացեալն`չորեքկին, եւ ի կռփողաց յանդիմանութիւն լիցինշաւակաց: Այլ թէ աղացողն աւելի քան զպատրաստեալն իվեր եւ ի խոնարհ արասցէ զքար ջրաղացին եւ վնաս ինչարասցէ, վճ ար առ ի նմանէ լիցի, զի ասել ի դէպ էրպատրաստողին եւ ոչ իւր համարձակել: - Այլ վարձն ըստգաւառաց զանազանին, բայց փոփոխին ի նուազութենէհացի եւ ջրոյ, եւ կամ յառաւելութենէն: Եւ այդանսահման լիցի յիրս դատաստանիե: