Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԲԱՆԱԴՐԵԼՈՑ:

102. Ժողովրդական ոք որյաղագս պէսպէս սխալանաց ինչ բանադրեալ լինինյեպիսկոպոսաց, թէ մեռեալ է` թո'ղ չթաղէ զնաքահանայն, եւ ո'չ երեխայ մկրտել: Եւ թէ դէպ լիցիերեխայ հասանել այնպիսւոյն կամ մեռեալ, քահանայնմկրտեսցէ զերեխայն եւ զմեռեալն թաղեսցէ. եւ զայլկարգս բանին պնդութեամբ պահեսցէ անլոյծ:

«Զինքն իսկ զբանադրեալնհրամայէ չթաղել թէ մեռանի, եւ թէ երեխայ է չմկրտել. այլ զտան նորա մեռեալ թաղել եւ զերեխայ տան նորամկրտել: Եւ երկուցն օրինադրէ եպիսկոպոսաց, զի մի'զբոլոր տունն ընդ բանիւ արասցեն, եւ կամ քահանայնանգիտաբար վասն միոյն բանադրանաց զայլսն զրկիցէ: Նաեւ ո'չ քահանայի օրէն է յաղագս միոյն զամենեսեանոր ի տանն ընդ բանիւ առնել. եւ այլ քահանայ եթէպատահի այդպիսի թաղեսցէ եւ մկրտեսցէ, բայց զայլսահման պահեսցէ: Եւ թէ առաւելութեամբ իցէբանադրանքն, աղաչանօք յայտ ածելի է, զի մի' այլքնընդ բանիւ կացցեն յաղագս միոյ մեղուցելոյե: